Co je to EBITDA

EBITDA je zkratka pro “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, což v překladu znamená “zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací”. EBITDA je důležitý finanční ukazatel, který slouží k posouzení finanční výkonnosti a zdraví podniku.

EBITDA je často používána pro hodnocení operačního výkonu společnosti bez zahrnutí vlivu finančních faktorů, jako jsou úroky a daně, a také bez zahrnutí odpisů a amortizace. Tím umožňuje porovnávat výkonnost různých společností bez ohledu na jejich finanční strukturu nebo účetní politiku.

pay-gb4740943f_1280

Výpočet EBITDA

EBITDA se vypočítá jako součet čistého zisku společnosti, úroků, daní, odpisů a amortizace. Tato suma představuje zisk vygenerovaný činností podniku samotného, bez ohledu na jeho kapitálovou strukturu a účetní výkazy.

EBITDA = čistý zisk + úroky + daně + odpisy + amortizace

Využití

Využití EBITDA je obzvláště užitečné v případě porovnávání výkonnosti mezi podniky v odvětví, která mají různé účetní postupy nebo finanční struktury. EBITDA umožňuje investorům, analytikům a manažerům přehled o skutečném operačním výkonu společnosti a pomáhá jim při rozhodování o investicích, akvizicích nebo strategickém plánování.

Použití EBITDA má však svá omezení a kritiky. Například nedostatek zahrnutí úroků a daní může vést k neúplnému pochopení celkové finanční situace společnosti. EBITDA také neposkytuje informace o cash flow, které je pro podnikání rovněž důležité.

Navzdory těmto omezením EBITDA zůstává užitečným nástrojem pro hodnocení finančního výkonu společností, zejména při srovnávání jejich operačních výsledků. Je však důležité používat EBITDA ve správném kontextu a vzít v úvahu i další finanční ukazatele a informace při posuzování finančního zdraví a výkonnosti podniku.

Další články: