Co je to benchmark

Benchmark (benchmarking) je proces porovnávání výkonu, postupů a výsledků organizace s ostatními společnostmi nebo s nejlepšími praxemi v daném odvětví. Jeho cílem je pochopit, jak si organizace stojí ve srovnání s konkurencí a identifikovat oblasti, ve kterých lze dosáhnout zlepšení a inovace.

Benchmark je důležitý nástroj pro strategický rozvoj a konkurenceschopnost organizace. Poskytuje nám přístup k objektivním datům a informacím, které mohou sloužit jako podklad pro rozhodování a plánování budoucích akcí. Získané poznatky mohou organizaci pomoci překonat překážky a dosáhnout výkonnosti srovnatelné s nejlepšími hráči na trhu.

businessman-g73ab956fb_1280

Druhy benchmarkingu

Existují různé druhy benchmarkingu, z nichž každý se zaměřuje na určitý aspekt organizace. Zde je několik příkladů:

 1. Benchmarking výkonu: Porovnává výkonnostní ukazatele, jako jsou tržby, ziskovost, rychlost dodání, spokojenost zákazníků atd. Cílem je identifikovat příležitosti k zlepšení výkonu.

 2. Benchmarking procesů: Analyzuje a porovnává procesy organizace s nejlepšími praxemi v odvětví. Identifikují se efektivní postupy, které mohou být implementovány a vylepšeny.

 3. Benchmarking produktů: Srovnává se design, kvalita a funkčnost produktů nebo služeb organizace s konkurenčními produkty nebo nejlepšími produkty v odvětví. Cílem je inovace a zvýšení konkurenceschopnosti produktů.

 4. Benchmarking strategie: Porovnávají se strategické přístupy a směřování organizace s ostatními úspěšnými firmami. Identifikují se nové přístupy, které mohou vést k lepšímu výkonu a konkurenceschopnosti.


Při provádění benchmarkingu je důležité zvolit správné porovnávací subjekty, které jsou relevantní pro danou organizaci. Může se jednat o konkurenty, lídry na trhu nebo organizace z jiných odvětví, které mají osvědčené postupy.

Klíčové kroky v benchmarkingu

Benchmarking je proces, který vyžaduje systematický přístup a získání spolehlivých a relevantních dat. Je také důležité brát v úvahu kontext organizace a specifické podmínky, ve kterých působí. Zde je několik klíčových kroků, které je třeba při benchmarkingu dodržovat:

 1. Identifikace cílů: Definujte konkrétní cíle a oblasti, které chcete porovnávat. Může se jednat o výkonové ukazatele, procesy, produkty nebo strategie (viz. výše).

 2. Výběr porovnávacích subjektů: Vyberte vhodné organizace, které jsou relevantní pro vaše porovnání. Může jít o přímé konkurenty, lídry na trhu, organizace s dobrou pověstí nebo zcela odlišná odvětví, která přinášejí nové perspektivy.

 3. Shromažďování dat: Sbírejte relevantní informace o porovnávacích subjektech. Můžete využít veřejně dostupné zdroje, jako jsou výroční zprávy, webové stránky, tiskové zprávy, průzkumy nebo rozhovory s klíčovými osobami.

 4. Analýza dat: Provádějte komplexní analýzu získaných dat. Identifikujte rozdíly, silné a slabé stránky a možnosti zlepšení. Porovnejte výsledky se svými vlastními ukazateli a stanovte si benchmarky, na kterých budete stavět.

 5. Plánování a implementace změn: Na základě získaných poznatků vytvořte plán pro zlepšení. Identifikujte klíčové oblasti, ve kterých je potřeba inovovat a přijměte opatření k implementaci změn.

 6. Monitorování a vyhodnocování: Sledujte výsledky po provedení změn a pravidelně monitorujte svůj pokrok. Porovnávejte své výsledky s benchmarky a identifikujte další příležitosti pro zlepšení.

 7. Udržujte dlouhodobý přístup: Benchmarking by měl být pravidelným procesem, který se provádí dlouhodobě. Trh a konkurence se neustále mění, takže je důležité udržovat si aktuální informace a přizpůsobovat se novým trendům.


Benchmarking může organizaci přinést mnoho výhod. Pomáhá identifikovat slabé stránky, objevit nové přístupy a postupy, zvýšit výkonnost a konkurenceschopnost, a získat lepší pochopení trhu a zákazníků.

Je však důležité si uvědomit, že benchmarking není pouhým kopírováním. Měli byste si ponechat svoji unikátnost a zaměřit se na přizpůsobení získaných poznatků a informací specifickým potřebám a cílům vaší organizace.

Správný přístup je alfa a omega benchmarkingu

Úspěch benchmarkingu závisí na správném přístupu a zapojení všech relevantních členů organizace. Zde je několik doporučení, jak úspěšně pokračovat v benchmarkingu:

 1. Zapojte tým: Zapojujte různé členy vaší organizace do procesu benchmarkingu. Týmová spolupráce umožní získání různých perspektiv a nápadů. Zahrňte zástupce z různých oddělení, aby byla zajištěna celková přehlednost.

 2. Otevřená komunikace: Umožněte otevřenou a transparentní komunikaci mezi členy týmu. Podporujte sdílení názorů, poznatků a zkušeností. To pomůže při identifikaci klíčových oblastí pro zlepšení a při formulaci vhodných opatření.

 3. Uplatněte nejlepší postupy: Nejdříve si prostudujte a porozumějte nejlepším postupům v daném odvětví. Analyzujte, jak tyto postupy mohou být aplikovány ve vaší organizaci. Využijte benchmarking jako zdroj inspirace a nápadů, ale zároveň se zaměřte na vlastní přizpůsobení a inovace.

 4. Neomezujte se na výkon: Při benchmarkingu se nezaměřujte pouze na výkonnostní ukazatele, ale i na procesy, kulturu a inovaci. Zvažte širší aspekty, které přispívají k celkovému úspěchu organizace.

 5. Kontinuální zlepšování: Benchmarking by neměl být jednorázová událost. Udržujte kontinuální proces zlepšování a aktualizace benchmarků. Sledujte trendy ve vašem odvětví, sledujte konkurenci a reagujte na nové výzvy a příležitosti.

 6. Měřte a hodnoťte: Sledujte a měřte výsledky provedených změn a iniciativ. Umožňuje to ověřit efektivitu a účinnost provedených akcí. Používejte klíčové výkonnostní ukazatele a porovnejte je s benchmarky, abyste mohli vyhodnotit úroveň zlepšení.

Závěrem

Benchmarking je cenným nástrojem pro organizace, který jim umožňuje získat komparativní perspektivu a objevit oblasti, ve kterých mohou inovovat a zlepšit svou výkonnost. Při správném provedení a udržování dlouhodobého přístupu může benchmarking přinést mnoho výhod.

Další články: