overenyweb.cz

Általános üzleti feltételek

A Felhasználó és az Üzemeltető Overenyweb Alkalmazás használatából eredő kölcsönös jogaira és kötelezettségeire az alábbi feltételek az irányadók:

 1. Meghatározás
  1.1 Az “Üzemeltető” a OvěřenýWeb s.r.o., IČO: 17188211, DIČ: CZ17188211, székhelye: náměstí Republiky 57/27, Soběslav I, 392 01 Soběslav, ügyiratszám: České Budějovice, ügyiratszám: 17188211, ügyiratszám: Budějovice. Az üzemeltető nem áfafizető.
  1.2 „Alkalmazás”: „Ellenőrzött webhely” nevű internetes SaaS-alkalmazás, amelynek fő funkciója információs üzenetek (értesítések) megjelenítése a felhasználói webhelyeken, és amely az app.overenyweb.cz internetcímen érhető el.
  1.3 „ÁSZF” jelen Általános Szerződési Feltételek.
  1.4 „Szerződés”: a Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött megállapodás, amelynek tárgya az Alkalmazás Felhasználó általi használatának lehetősége a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel.
  1.5 „Felhasználó”: az Üzemeltetőn kívül minden jogi vagy természetes személy, aki az Alkalmazást használja.
  1.6 „Felhasználói fiók”: az Alkalmazás azon nem nyilvános része, amely a Felhasználó számára a Bejelentkezési adatok megadását követően elérhető.
  1.7 „Bejelentkezési adatok”: a Felhasználó bejelentkezési nevének és jelszavának a Felhasználó által választott egyedi kombinációja, amelyet a Felhasználó az Alkalmazáson keresztül történő Felhasználói fiók létrehozása során elment az Alkalmazás adatbázisába.
  1.8 “Próbaidőszak” az alkalmazás ingyenes elérhetővé tételét jelenti a választott tarifa szabad tartományán belül 14 napig. A Felhasználó ezt az időszakot az Alkalmazásban a díjszabás kiválasztásával és a fizetési átjáró oldalon egy fizetési kártya behelyezésével aktiválja.
 2. Szerződéskötés folyamata
  2.1 A Felhasználó hozzájárul a távoli kommunikációs eszközök használatához a Szerződés megkötésekor.
  2.2 Az Üzemeltető a honlapján tesz közzé ajánlatot a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételekkel történő Szerződés megkötésére.
  2.3 Felhasználó a Szerződés megkötéséhez köteles a regisztrációs űrlapon megadni e-mail címét és az Üzemeltető által igényelt egyéb információkat a weboldalon. Ebben a formában jelen ÁSZF egyidejűleg a Felhasználó számára is elérhetővé válik.
  2.4 A Felhasználó a „Regisztráció” gombra kattintva a Szerződés megkötésére irányuló javaslat Felhasználó általi fenntartások nélküli elfogadását jelenti. A kitöltött űrlap elküldésével létrejön a Szerződés és létrejön a Felhasználói fiók.
  2.5 A Szerződés megkötésével jelen Általános Szerződési Feltételek alábbi rendelkezései lépnek hatályba.
  2.6 Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy az Üzemeltetővel kapcsolatban üzleti tevékenységével összefüggésben eljáró gazdasági társaság, egyúttal tudomásul veszi, hogy emiatt nem jogosult a fogyasztó a Ptk. értelmében vett jogokat.
 3. A szerződés tárgya
  3.1 Az Üzemeltető az Alkalmazás használatának jogát az Üzemeltető honlapján meghatározott mértékben és feltételekkel biztosítja a Felhasználónak, különös tekintettel a Felhasználó által választott tarifatípusra.
  3.2 A Felhasználó az Alkalmazás használatáért az Alkalmazás felhasználói környezetében megjelölt összegű díjat fizet az Üzemeltetőnek.
  3.3 Az Alkalmazás díjazás ellenében történő használata esetén az Üzemeltető csak a díjfizetés időpontjában jogosult a Szerződés teljesítését biztosítani (pl. az Alkalmazás egy adott részének vagy funkciójának elérhetővé tételét). . Amennyiben a Felhasználó az Alkalmazás használatáért járó díját az Üzemeltető által meghatározott határidőn belül nem fizeti meg maradéktalanul, ellenkező esetben azonnal, úgy az Üzemeltető jogosult a Szerződéstől minden további nélkül elállni.
  3.4 A Szerződés tárgya a 121/2000. sz. törvény, szerzői jogi törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt álló mű. A Szerződés tárgyával kapcsolatos minden vagyoni jog az Üzemeltetőt illeti meg.
 4. Az Alkalmazás használata
  4.1 Az Alkalmazás használatához internet-hozzáférés és internetböngésző szükséges.
  4.2 A Felhasználó az Üzemeltető honlapján történő regisztrációja alapján a Felhasználó hozzáférhet Felhasználói fiókjához. A Felhasználó a Felhasználói fiók regisztrálásakor, valamint a Szerződés megkötésével összefüggésben köteles teljes körű és valós tájékoztatást adni.
  4.3 A Felhasználói fiókhoz való hozzáférést bejelentkezési adatok e-mail és jelszó formájában biztosítják. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy bejelentkezési adatait bizalmasan kezeli, és azokat nem osztja meg vagy más módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára.
  4.4 A Felhasználó jogosult egynél több Felhasználói fiókot létrehozni.
  4.5 Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó fiókját teljesen és/vagy részlegesen letiltani abban az esetben, ha a Felhasználó azt 1 évnél hosszabb ideig nem használja, illetve ha a Felhasználó a Szerződésben és/vagy ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeit megszegi. Az Üzemeltető a Felhasználó fiókját a Felhasználó info@overenyweb.cz e-mail címre küldött kérelme alapján is megszünteti. A megszüntetett felhasználói fiókot nem lehet visszaállítani, és a felmondása megszünteti a Szerződést. A Felhasználói fiók törlésével az Alkalmazás használatának keretében minden Felhasználó adat törlésre kerül.
  4.6 A Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni az Üzemeltetőt, ha az Alkalmazásban bármilyen meghibásodást, következetlenséget vagy hibát észlel, lehetőleg az Üzemeltető weboldalon feltüntetett e-mail címén.
  4.7 Az üzemeltető jogosult a tartalmat letiltani vagy eltávolítani, ha az a jelen ÁSZF-be ütközik. A jelen ÁSZF feltételezett megsértésének kivizsgálása érdekében az Üzemeltető jogosult a Felhasználó fiókjában a Felhasználó tartalmát ellenőrizni, amellyel a Felhasználó hozzájárul.
  4.8 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás elérhetősége átmenetileg korlátozódhat vagy megszakadhat, elsősorban az Alkalmazás frissítésével és karbantartásával kapcsolatos okok, azaz az Üzemeltető hardver és szoftver berendezései, vis maior, harmadik fél cselekménye vagy az Felhasználó. A jelen ÁSZF alkalmazásában vis maiornak minősül többek között az Alkalmazás működését biztosító szerver vagy egyéb hardver meghibásodása, vagy az Alkalmazás harmadik fél által nyújtott szolgáltatások nem működőképessége miatti elérhetetlensége. .
  4.9 Az Üzemeltető jogosult az Alkalmazást vagy annak egy részét bármikor, bármilyen okból leállítani, megváltoztatni és/vagy letiltani a megfelelő internetcímről.
  4.10 A Felhasználó az Alkalmazás használata során vállalja, hogy úgy jár el, hogy az Alkalmazás használatával sem neki, sem az Üzemeltetőnek nem keletkezik kára, harmadik személyek jogai nem sérülnek és/vagy jogszabályi előírásokat nem sértenek.
  4.11 A Felhasználó jogosult az Alkalmazást a Szerződés feltételei szerint a megfelelő internetcímről elérhető aktuális verzióban használni.
 5. A jelentkezési és fizetési feltételek használatának ára
  5.1 Az Üzemeltető csak azután engedélyezi a Felhasználónak az Alkalmazás használatát a választott fizetett tarifához kapcsolódó mértékig, miután a Felhasználó megfizette az Üzemeltetőnek a vonatkozó fizetett tarifához kapcsolódó díjat, beleértve az összes adót és illetéket. Ennek mértéke és/vagy számítási módja a Pályázatban és az Üzemeltető honlapján kerül meghatározásra.
  5.2 A Felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy az Alkalmazás használatáért fizetendő fizetést havi fizetés formájában (a továbbiakban: “Havi fizetés”) vagy egy bizonyos időtartamra szóló Előfizetés formájában ( a továbbiakban: “Előfizetés”).
  5.3 Havi fizetés és Előfizetés formájában történő fizetés esetén a fizetés a Felhasználó által a kiválasztott fizetett tarifa megrendelése során megadott fizetési kártyával történik.
  5.4. A szolgáltatás ingyenes próbaidőszakának lejártáról a Felhasználót a szolgáltató előzetesen, leggyakrabban három (3) nappal a próbaidőszak vége előtt értesítheti. Ha a Felhasználó az általános szerződés hatályának megszüntetésében érdekelt, azt az általános szerződési feltételek szerint teheti meg. Ha a Felhasználó a Próbaidőszak lejárta előtt nem szünteti meg az általános szerződés érvényességét, a Próbaidőszak megszűnésének napján, a vonatkozó fizetett tarifához kapcsolódó fizetésnek megfelelő összeg, beleértve az összes adót és illetéket, le kell vonni a fizetési kártyájáról.
  5.5 Az Üzemeltető és a Felhasználó megegyezése esetén a szerződéses jogviszony fennállása alatt lehetőség van a Havi fizetésről Előfizetőre és fordítva áttérni, mely esetben a jelen ÁSZF 5.3. pontja szerinti eljárás hasonló.
  5.6 A fizetés az Üzemeltető által a megrendelőlapon engedélyezett fizetési módok valamelyikével történik.
  5.7 Az Alkalmazáson vagy az Alkalmazáshoz kapcsolódó fizetési átjárókon keresztül lebonyolított minden pénzügyi tranzakció kifizetettnek minősül, ha a vonatkozó teljes összeget az Üzemeltető megfelelő bankszámláján jóváírják.
  5.8 Az üzemeltető nem ÁFA-fizető.
  5.9 Rendszeres havi fizetések és előfizetés formájában történő kifizetések
  5.9.1 Havi fizetés és fizetési mód Az Alkalmazás előfizetése ún. ismétlődő befizetések alapján történik. Az első fizetés webes felületen megadott utasítások szerinti elküldését követően a Felhasználó felkéri a fizetési beállítások engedélyezésére. Ezt követően a fix fizetésre (az érvényes árlista szerint) havi időközönként (minden következő hónapban az első fizetés elküldésének napján) vagy az Előfizetés feltételei szerint előre meghatározott időközönként kerül sor. további adatok megadásának szükségessége a Felhasználó részéről.
  5.9.2 A Felhasználónak a megrendelés elküldését követően lehetősége van a fizetési átjáró szolgáltatás igénybevételére, amely egy biztonságos kártyás fizetési oldalra irányítja át. A tranzakció lebonyolítását követően a gateway a fizetéssel kapcsolatos információkat továbbítja az Üzemeltetőnek, aki az Alkalmazást a fizetett tarifa keretében elérhetővé teheti.

Az online fizetéseket számunkra a Stripe fizetési átjáró kezeli. A Stripe Payments Europe (Stripe, Inc.) biztonságos technológiát kínál a fizetési kártyák és az online banki átutalások elfogadásához. Fizetési kártyaszámokat, hitelkártyákat és e-banki jelszavakat a Stripe Payments Europe, Limited biztonságos és megbízható csatornáján adhat meg. Ezeket az adatokat az említett cég nem osztja meg velünk, és nem férünk hozzá.

A Stripe, Inc.-hez közvetlenül fordulhat bármilyen panasz vagy fizetési kérdés esetén:

Stripe, Inc.

E-mail: support@stripe.com

A Felhasználó a Szerződés megkötésével hozzájárul az Üzemeltetőnek a kapcsolatfelvételi adatainak kezeléséhez mindaddig, amíg írásban nem fejezi ki egyet nem értését az adatkezeléssel. A Felhasználó által a megrendeléskor megadott elérhetőségeket kizárólag az Üzemeltető szükségleteire használjuk fel, és a fizetésfeldolgozók kivételével más jogalanyok részére nem adjuk át.

5.9.3 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Alkalmazás fizetéséhez használt fizetési kártya lejár, az ezen ismétlődő Havi fizetések és az Előfizetés megszűnését vonja maga után. Az ismétlődő fizetések folytatásához a Felhasználónak új engedélyezést kell végrehajtania.

5.9.4 Amennyiben a Felhasználó fizetési kötelezettségének megszűnése után is levonásra kerül a Felhasználótól a Havi fizetések és Előfizetések, a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy erről haladéktalanul tájékoztatja az Üzemeltetőt a jogorvoslat érdekében.

5.9.5 A Felhasználó a rendszeres fizetések megszüntetéséről az Üzemeltető honlapján található kapcsolattartási e-mail címen bármikor értesíthet. Az Üzemeltető haladéktalanul visszaigazolja a kérelem elfogadását és intézkedik az ismételt kifizetések további levonásának megakadályozása érdekében.

6. Adatbázis
6.1 A Felhasználónak tilos az Alkalmazást bármilyen módon megváltoztatni, annak megjelenését és funkcióit befolyásolni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely az Alkalmazás stabilitását, biztonságát vagy működését túlterhelheti vagy megzavarhatja.

6.2 A Felhasználónak nincs joga az Alkalmazáshoz kapcsolódó adatbázist mechanikusan (különösen ún. szoftverrobotok segítségével) az Alkalmazáson keresztül bányászni.

6.3 A Felhasználó és az Üzemeltető ezennel megállapodnak abban, hogy a Felhasználó által az Alkalmazás adatbázisába bevitt adatok az Üzemeltető által gyűjtött adatbázis részét képezik, és az Üzemeltető adatbázisának részévé válnak anélkül, hogy a Felhasználó jelen bekezdésben leírt intézkedései az Alkalmazáshoz való jogot teremtenének. adatbázis.

6.4 A szerződő felek tudatában vannak, kijelentik és vitathatatlanná teszik, hogy a Pályázat megfelel a Ptk. 562. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, azaz a Pályázatban és annak adatbázisában, mint elektronikus rendszerben található adatrögzítések megbízhatóak és megvalósulnak. szisztematikusan és szekvenciálisan, és védettek a változások ellen.

7. Anyagi felelősség
7.1 Felhasználó a Szerződés megkötésével elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Szerződés tárgyának használatából eredő sikerekért vagy kudarcokért.

7.2 A Felhasználó ezúton kifejezetten lemond az Üzemeltetőtől a Szerződés teljesítésével vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott, a Szerződésben meghatározott kötelezettségének Üzemeltető általi megszegésével okozott, nem szándékosan vagy nem súlyos gondatlanságból eredő kárának megtérítésére való jogáról.

8. Személyes adatok védelme
8.1 Az üzemeltetőt törvény kötelezi a megadott személyes adatok védelmére és biztosítására. Az üzemeltető ezért különféle hatékony biztonsági technológiákat alkalmaz a személyes adatok védelme érdekében a jogosulatlan hozzáféréstől vagy felhasználástól.

8.2 A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos részletesebb információk a Személyes Adatkezelési Szabályzatban találhatók itt: https://overenyweb.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

8.3 Az Overenywebről információkat küldhetünk az Ön e-mailjére, és Ön bármikor leiratkozhat

8.4 Harmadik felek ajánlatok küldéséhez való hozzájárulás esetén információkat küldhetünk Önnek, és Ön bármikor leiratkozhat

9. ÁSZF változás
9.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Szerződést nagyszámú személlyel való szokásos üzleti kapcsolatai során köti meg, és a Szerződések jellegüknél fogva hosszú távon kötelező érvényűek az azonos típusú ismételt teljesítésre hivatkozva jelen Általános Szerződési Feltételek. A szerződő felek vitathatatlanná teszik, hogy az Üzemeltető jelen ÁSZF szerinti kötelezettségei jellegéből adódóan – és már a Szerződés megkötése előtt is fennállt – indokolt a jelen ÁSZF későbbi módosítása.

9.2 Szerződő felek ezennel megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető jelen ÁSZF-et ésszerű mértékben egyoldalúan módosíthatja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF változásáról a Felhasználót, mint másik felet küldött e-mail üzenetben értesítse. a Felhasználó által az Alkalmazásban megadott e-mail címre. Ebben az esetben a Felhasználónak jogában áll az Általános Szerződési Feltételek módosítását visszautasítani, és a közte és az Üzemeltető között fennálló szóban forgó kötelezettségét emiatt egy (1) naptári hónapos felmondási időn belül felmondani. az értesítés elküldését követő napon, amelyet a Szerződő Felek egyhangúlag elegendőnek nyilvánítanak ahhoz, hogy más szervezettől hasonló szolgáltatásokat szerezzenek be.

9.3 Abban az esetben, ha új Szerződést kötnek egy már meglévő Felhasználói fiókra (azaz a Felhasználói fiók megújítására vagy kiterjesztésére), erre a Szerződésre a Szerződés megkötésének napján módosított Általános Szerződési Feltételek az irányadók.

10. Panaszok és műszaki támogatás
10.1 Valamennyi szolgáltatás kizárólag elektronikusan történik. A Szerződés tárgya nem az áru szállítása, így a Pályázatra a Panasztörvény rendelkezései nem vonatkoznak.

10.2 Az Üzemeltető technikai támogatása az info@overenyweb.cz e-mail címen érhető el.

11. Az értékesítés elektronikus nyilvántartása
11.1 Az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek, és egyúttal köteles a beérkezett eladásokat online regisztrálni az adóügyintézőnél; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

11.2 A Felhasználó a kötelező adatokat tartalmazó számlát és a 112/2016.sz. törvény szerinti nyugtát kap az értékesítések nyilvántartásáról, ezen dokumentumok letöltésére szolgáló hivatkozás formájában vagy e-mail mellékleteként. A vevő ehhez hozzájárul.

11.3 További információ a következő weboldalon érhető el: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.

12. Záró rendelkezés
12.1 Jelen ÁSZF-re, valamint a Szerződésre a Cseh Köztársaság jogrendje, különösen a törvény az irányadó. számú Ptk., 89/2012.

12.2 A Szerződés és/vagy jelen ÁSZF alapján felmerülő vitás kérdésekben a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai döntenek.

12.3 Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, ez nem eredményezi a Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek egészének, illetve a Szerződés vagy az Általános Szerződési Feltételek bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, ehelyett olyan rendelkezés lép életbe, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez.

12.4 Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megfelelően elolvasta, annak tartalmát megértette, és minden rendelkezés, pont jelentését kellőképpen kifejtette számára, azokat maradéktalanul és fenntartás nélkül elfogadja, amit a kitöltött űrlap elküldésével igazol. jelen ÁSZF 2.5. A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy jelen feltételek nem tartalmaznak olyan kitételt vagy rendelkezést, amely a Felhasználó számára érthetetlen vagy különösen hátrányos lenne, vagy amelyre a Ptk. 1753. § és 1800. § értelmében ésszerűen ne számíthatna.

12.5 Az ÁSZF minden új verziója mindig elérhető az Üzemeltető honlapján, és hatálybalépési dátummal van ellátva. A megrendelésekre mindig az ÁSZF aktuális változata az irányadó.

12.6 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.11.14-én lépnek hatályba és lépnek hatályba.

Mail na podporu